Cynhadledd Ddigidol Gwella 2020

WG_Funded_land_mono jpg - Logo.jpg
CU Bilingual Logo Colour.jpg

Mae dull a phrosiect Gwella yn rhan o ‘Gwella’: prosiect ymchwil ac ymarfer arloesol pedair blynedd o hyd a ariennir gan Lywodraeth Cymru a gynhelir mewn partneriaeth rhwng Barnardo’s Cymru a Phrifysgol Caerdydd.

 

Mae dull a phrosiect Gwella yn rhan o ‘Gwella’: prosiect ymchwil ac ymarfer arloesol pedair blynedd o hyd a ariennir gan Lywodraeth Cymru a gynhelir mewn partneriaeth rhwng Barnardo’s Cymru a Phrifysgol Caerdydd. Nod cyffredinol ‘Gwella’ oedd lleihau’r risg o blant a phobl ifanc yn dioddef Camfanteisio Rhywiol (CSE) neu’n dangos Ymddygiad Rhywiol Niweidiol (HSB). Gwneir hyn drwy ddatblygu model atal i’w ddefnyddio ym maes Gofal Cymdeithasol, er mwyn gwella lles plant a phobl ifanc ac ymateb i ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014). Dyma oedd y deilliannau cysylltiedig ar gyfer prosiect Gwella cynyddu capasiti/cynnig model ymarfer ar sail tystiolaeth ar gyfer gweithlu aml-asiantaeth sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd fel eu bod:

 

  1. yn gallu adnabod ac ymateb i drawma a cham-drin cyn gynted â phosibl yn ystod plentyndod er mwyn lleihau’r perygl o CSE neu HSB ymysg plant hŷn; ac

  2. yn gallu gwybod pryd mae cyfeirio at wasanaethau mwy arbenigol yn briodol ai peidio.

 

Dechreuodd y gwerthusiad ar ddechrau’r prosiect a pharhaodd nes i’r prosiect ddod i ben. Cafodd ei gynnal ar ffurf gwerthusiad o’r ‘broses’ drefniadol yn ogystal â gwerthusiad o ‘ddeilliannau’, ac roedd pwyslais amlwg ar ddogfennu profiadau pawb oedd yn gysylltiedig â’r prosiect - thîm Gwella, rhieni a gofalwyr, arbenigwyr ymgynghorol plant, a gweithwyr proffesiynol allanol o feysydd gofal cymdeithasol ac addysg. Roedd dyluniad yr ymchwil yn seiliedig ar ddulliau creadigol er mwyn i blant allu cymryd rhan.

 

Bydd y gynhadledd hon yn gyfle i arddangos canlyniadau’r gwaith hwn a hefyd i archwilio heriau a manteision arferion seiliedig ar drawma ar gyfer ymarferwyr, rheolwyr ac uwch arweinwyr, fel ei gilydd.  

Pryd: Dydd Iau 15 Hydref, 2020

Ble: Hwb Barnardo's Cymru Ar-lein

Amser: 10:00 - 13:00

 

Am Fynediad Llawn i holl gyflwyniadau, adnoddau'r digwyddiad

a gwasanaeth dal i fyny, cofrestrwch neu fewngofnodwch.