Cynhadledd Ddigidol Gwella 2020

WG_Funded_land_mono jpg - Logo.jpg
CU Bilingual Logo Colour.jpg

10:00        Dr Samantha Clutton, Uwch Reolwr Polisi Diogelu Plant, Llywodraeth Cymru (cadeirydd) yn agor y gynhadledd

 

10:15        Dr Sophie Hallett, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd a Ceri Evans, Rheolwr Rhaglen, Barnardo’s Cymru – Prosiect                      Gwella - gwersi a ddysgwyd o waith ymchwil ac ymarfer

 

10:45        Jonny Matthew, Ymgynghorydd Gwaith Cymdeithasol a chyd-awdur y Model Adfer ar ôl Trawma – Ymarfer Seiliedig ar Drawma; sut                       gall gweithwyr proffesiynol rheng flaen wneud gwahaniaeth

 

11:15          Egwyl

 

11:30        Cath Nicklin, Pennaeth, Ysgol Gynradd Waun Wen a Bryn Morgan, Ymarferydd Gwella a Therapydd Drama - Gwella ar waith:                                  dylanwad a dysgu; safbwynt ysgol

 

12:00       Question and Answer Session with the Keynote Speakers

 

12:25       Sylwadau clo gan Dr Samantha Clutton, Uwch Reolwr Polisi Diogelu Plant, Llywodraeth Cymru

 

13:00       Mae gweithdai ar gael ar gais

 

                Y Theori Amlfagol a Rheoli Emosiynau; Defnyddio Rhythm Rheoli - Dr Ian Burke

                Defnyddio PACE (Chwaraegarwch, Derbyniad, Chwilfrydedd ac Empathi) a Chwarae Seiliedig ar Berthnasoedd wrth weithio                                    gyda theuluoedd - Dr Vivien Norris and Sally Twigger

               Gwella, ymyriadau cynnar ar gyfer plant sydd wedi profi trawma o ran eu datblygiad - Rebecca Jones